Jedlicze
zachmurzenie małe
24.2 ° C
24.2 °
24.2 °
61 %
5kmh
34 %
niedz.
24 °
pon.
24 °
wt.
20 °
śr.
18 °
czw.
21 °
Strona głównaWiadomościRaport o stanie gminy nie pozostawia złudzeń. 110 uchwał z inicjatywy burmistrza...

Raport o stanie gminy nie pozostawia złudzeń. 110 uchwał z inicjatywy burmistrza i 3 z inicjatywy radnych. Teraz łatwiej zrozumieć głosowanie nad “wotum zaufania”

Raport o stanie gminy nie pozostawia złudzeń. 110 uchwał z inicjatywy burmistrza i 3 z inicjatywy radnych. Teraz łatwiej zrozumieć głosowanie nad “wotum zaufania”

- Ogłoszenie/reklama -spot_img

Polityczna hucpa i chaos odciska piętno. Cierpią na tym mieszkańcy. Trudno nie drżeć, wiedząc, że działania samorządowych pozorantów powodują coraz to większe spustoszenie. Spróbujmy jednak choć na chwilę ostudzić emocje i spojrzeć do raportu o stanie gminy za 2020 rok. O szczegółach redaktor naczelny.

Drwiny, kpiny, insynuacje. Bezmiar indolencji. To wszystko już słyszeliśmy. Z wielkim bólem serca, odnoszę się do zaistniałej sytuacji, gdyż sprawy samorządu, jak dla każdego mieszkańca, są mi bliskie. Wszystkich nas dotykają bezpośrednio lub pośrednio. Gdyby słownikowe definicje przytoczonych w pierwszym zdaniu akapitu słów przedstawiano w formie obrazu, używano by zdjęć z posiedzeń rady. Dosłownie. Niemniej warto zwrócić na coś istotniejszego. Bardziej obrazowego.

Ostudźmy emocje

Spróbujmy choć na chwilę ostudzić emocje i spojrzeć do raportu o stanie gminy za 2020 rok, czyli dokumentu, co do którego przygotowania zobligowany jest każda jednostka samorządu terytorialnego, w tym również Gmina Jedlicze.

Obszerny w swojej treści dokument, spełnia ustawowe wymogi i zawiera mnóstwo zagadnień, ale w sposób szczególny warto zwrócić uwagę na informacje dotyczące przygotowywanych projektów uchwał.

Jak czytamy w niniejszym raporcie, zgodnie ze Statutem Gminy Jedlicze inicjatywa uchwałodawcza przysługuje burmistrzowi, komisjom Rady Miejskiej, radnym w liczbie co najmniej 3 osób, klubom radnych, grupie mieszkańców co najmniej 200 osób.

W przedmiotowym raporcie czytamy, że w roku 2020, z inicjatywy burmistrza gminy przygotowano, aż 110 projektów uchwał. Te służyły głównie poprawie życia mieszkańców, a były to uchwały m.in.:

– w sprawie uchwalenia budżetu gminy oraz zmian w budżecie,
– w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2020 –2026 oraz zmian WPF,
– w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020 – 2021 dla Gminy Jedlicze,
– w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2021 rok na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobieszynie o sale lekcyjne”,
– w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych,
– w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2021 rok na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej m. Jedlicze (osiedle Męcinka) w Gminie Jedlicze i m. Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka oraz z rozbiórką kładki linowej dla pieszych w Jedliczu”,
– w sprawie przystąpienia do Projektu „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”,
– w sprawie przyznania pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”,
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlicze a Skarbem Państwa Głównym Inspektorem Transportu Drogowego w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia polegającego na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi krajowej nr 28 w rejonie Szkoły Podstawowej w m. Moderówka,
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlicze a Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w zakresie aktywnego wsparcia Mieszkańców w realizacji instalacji współfinansowanych w ramach Programu Priorytetowego „Mój Prąd”, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
– w sprawie przystąpienia do projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”,
– w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania pn. „Budowa i przebudowa kanału opadowego (deszczowego) „rowu Kurkowskiego”,
– w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jedlicze do Projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”,
– w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Krosno przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Krosno,
– w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Jedlicze” w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – Razem Bezpiecznej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” Cel szczegółowy bezpieczne przejścia dla pieszych,
– w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2021 rok na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Piotrówce filia Podniebyle” w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach MF EOG 2014-2021,
– w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2021 i 2022 rok na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Długiem”,
– w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedlicze na lata 2017-2023,
– w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jedlicze na lata 2019 – 2023,
– w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze,
– w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,
– w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedlicze na 2021 r.,
– w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedlicze,
– w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
– w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
– w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
– w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Jedlicze w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jedlicze sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Spośród tak wielu inicjatyw uchwałodawczych, ciężko wymienić wszystkie. Niemniej te wymienione świadczą, że inicjator- burmistrz, przygotowuje je wypełniając swój mandat należycie i z dużym zaangażowaniem.

Raport informuje nas również, że uchwały z inicjatywy Radnych Rady Miejskiej w Jedliczu, w ilości 3 dotyczyły:

-obniżenia wynagrodzenia Burmistrzowi Gminy Jedlicze,

– nieudzielenie absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r.,

– wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na Uchwałę nr XXIII/1950/2020 z dnia 6.10.2020 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdzającej nieważność uchwały nr XXX/208/2020 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Jedlicze z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.,

Analiza. Raport o stanie gminy nie pozostawia złudzeń

Analizując powyższe zestawienie 110 inicjatyw uchwałodawczych burmistrza i 3 radnych, które notabene są również wyrażeniem samorządowego zaangażowania przez każdą ze stron, która jest uprawniona do uchwałodawczej inicjatywy, można odnieść wrażenie, że głosowana obligatoryjnie, co roku uchwała, jest jego naturalnym przedłużeniem. Poniżej wynik głosowania:

Zgodnie z ustawą obowiązkiem burmistrza jest przedstawienie na sesji raportu o stanie gminy, a obowiązkiem rady- głosowanie ws. udzielenia wotum zaufania burmistrzowi.

Wotum zaufania

Na sesji, która rozpoczęła się 29 lipca, trwała 30 lipca, a będzie kontynuowana 4 sierpnia, burmistrz nie uzyskała tzw. wotum zaufania.

Burmistrz która, była inicjatorem 110 uchwał, nie uzyskała wotum zaufania od rady, która zainicjowała jedynie 3 uchwały. Brzmi to kuriozalnie.

Upolitycznianie?

Dla niektórych samorządowców, wprowadzona przed trzema laty instytucja “wotum zaufania” była krokiem do upolitycznienia samorządów. Trudno przy tej okazji nie zgodzić się z takim stwierdzeniem. Swoją drogą to przykre, że większością głosów można podjąć uchwałę, która w sposób nieobiektywny, a wręcz niesprawiedliwy- przykryje ciężką, efektywną pracę wójta, burmistrza, prezydenta. Kierowana przez Jolantę Urbanik Gmina Jedlicze nie zbacza z obranego na początku kadencji kursu. Imponujące wyniki jedlickiego samorządu świadczą, że Jolanta Urbanik, nieuwikłana w polityczne gierki, nie bierze na poważnie politycznych aspektów swojej pracy, a od początku pełnienia swojej funkcji jest samorządowcem- nie politykiem. W odróżnieniu od swoich oponentów, zamiast szukać przysłowiowych haków i wdawać się w polityczne zagrywki, szuka środków zewnętrznych, które zasilą konto gminy i nie obciążą mieszkańca, a będą dodatkowym zastrzykiem dla finansów gminnych.

No cóż…

Raport o stanie gminy nie pozostawia złudzeń. 110 uchwał z inicjatywy burmistrza i 3 z inicjatywy radnych. Teraz łatwiej zrozumieć głosowanie nad tzw. “wotum zaufania”.

(rn)

Jaką reakcję wywołał u Ciebie ten artykuł? Oceń jak czujesz!
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Zobacz również:

[wpdiscuz_bell]
- Wydarzenia i imprezy -

maj 2024

26majCałodniowePiknik rodzinny przy Szkole Podstawowej w Jedliczu

czerwiec 2024

15czeCałodniowe14. Ogólnopolski Bieg Uliczny "Jedlicka Siódemka"

23czeCałodnioweX Ogólnopolski Rajd Rowerowy przez Miejscowości Gminy Jedlicze

- Reklama/ogłoszenie -
- Reklama/ogłoszenie -
Nadchodzące wydarzenia i imprezy

maj 2024

26majCałodniowePiknik rodzinny przy Szkole Podstawowej w Jedliczu

czerwiec 2024

15czeCałodniowe14. Ogólnopolski Bieg Uliczny "Jedlicka Siódemka"

23czeCałodnioweX Ogólnopolski Rajd Rowerowy przez Miejscowości Gminy Jedlicze

Opinie i komentarze

33 KOMENTARZE

Subskrybuj
Powiadom o
guest
33 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Teraz wyświetlam Ci komentarze do fragmentów artykułu
Zobacz wszystkie komentarze
Mieszkaniec Jedlicza
Mieszkaniec Jedlicza
2 lat temu

😀 😀 😀 Radni jesteście tu??? I wy chcecie burmistrza odwoływać? Odwołajcie to zamieszanie i nie kompromitujcie się póki jeszcze ludzie się tylko z was śmieją 😀

Kobra
Kobra
Odpowiedź do  Mieszkaniec Jedlicza
2 lat temu

Szkoda ze emeryci decuduja o pracujacych którzy na to robia

Antek z Jaszczwi
Antek z Jaszczwi
Odpowiedź do  Mieszkaniec Jedlicza
2 lat temu

Śmieją to się z ciebie. Trzeba was przegonić z tego samorządu

obserwator
obserwator
Odpowiedź do  Mieszkaniec Jedlicza
2 lat temu

Zadaniem Burmistrza jest inicjowanie i opracowywanie uchwał. Odsyłam do Ustawy o samorządzie gminnym i Statutu gminy Jedlicze. Więc odpowiedź jest prosta i nie stosować tu manipulacji informacją. Przygotowywanie uchwał to zwykła praca Burmistrza i pracowników a nie żadna sensacja po to jest urząd. Nieładnie redaktorze, świadomie podburza pan mieszkańców. Ma pan pewnie w tym swój prywatny cel.

Arek
Arek
2 lat temu

ja wiem że to za 2020 rok ale ostatnio rada podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie odwołania burmistrza także rośnie statystyka rośnie haha

Piotrek
Piotrek
Odpowiedź do  Arek
2 lat temu

To zakompleksienie

Kris
Kris
2 lat temu

Chcecie coś napisać, coś przykryć itp. Co wspólnego ma 110 uchwał do wotum zaufania. Wy nie rozumiecie istoty wotum zaufania.

Andzi
Andzi
Odpowiedź do  Kris
2 lat temu

to wytłumacz a nie pisz że ktoś nie rozumie Kris

Xnx
Xnx
2 lat temu

Bez komentarza. A sesja trwa nadal….

Piotrek
Piotrek
Odpowiedź do  Xnx
2 lat temu

Taki przewodniczący

Wiktor
Wiktor
2 lat temu

To coś nazywacie raportem? Raport przedstawia dobre i złe strony oraz plany na przyszłość. A to co przedstawia.

Arek
Arek
Odpowiedź do  Wiktor
2 lat temu

plany na przyszłość? to co ma pisać żeby nowych pracowitych radnych wybrać :PP

Ewa mieszkanka
Ewa mieszkanka
2 lat temu

Brawo Pani Burmistrz. Największe wotum zaufania otrzymała Pani od mieszkańców! Tyle zrobione nic nie można zarzucić.

Darek
Darek
Odpowiedź do  Ewa mieszkanka
2 lat temu

Gdyby nie ona to by karierowicze nie istnialy . teatr za darmo . A Lisowski co załatwił dla Potoka tylko psioczy na burmistrzowom

roman
roman
2 lat temu

Nie jest istotna ilość podjętych uchwał- ważne jest kiedy miasto i gmina wróci na ścieżkę rozwoju, kiedy w gminie będą powstawać nowe miejsca pracy, kiedy miasto stanie się czyste i schludne, kiedy Pani burmistrz przyjmie do wiadomości, ze Radni to reprezentanci mieszkańców mających prawo do decydowania jak ma wyglądać i funkcjonować nasze miasto i gmina, kiedy środki finansowe będą wydawane po gospodarsku i efektywnie, kiedy w końcu zrozumie, że to nie nos ma służyć tabakierce…….w końcu to Pani Burmistrz z własnej woli podjęła się funkcji włodarza, szkoda tylko, że rezultaty i owoce Jej pracy są tak mierne. A tak na marginesie, wszystkie ostatnie artykuł Pana Redaktora są przejawem służalczości i nie mają nic wspólnego z rzetelnością i obiektywizmem. Nie przykryje Pan marazmu i braku pozytywów w działalności Pani Burmistrz, chyba że wyznaje Pan zasadę……”mamusiu jak nas wszyscy chwalą- kto nas córeczko chwali?- jak to kto?- ja mamusię, a mamusi mnie”

Miejscowy
Miejscowy
Odpowiedź do  roman
2 lat temu

Co ty bredzisz? Piszesz ze radni powinni decydować. To dlaczego nie widac tego w postaci projektow uchwał?? Kim jesteś czlowiecze?? Jakie miejsca pracy? To burmistrz ma zakłady produkcyjne budować a może marywisz sie o emeryture bo tak zajechało jakoś

Tadek
Tadek
Odpowiedź do  Miejscowy
2 lat temu

Ty nie bredź. Nie broń tego nieudolnego Burmistrza. Czekam na 80 miejsc pracy które miał powstać po zwolnieniu z podatku.

obiektywny
obiektywny
Odpowiedź do  Tadek
2 lat temu

Co to znaczy nieudolny? Masz ma mysli dofinansowanie dla szkoly w Dobieszynie czy powstajacy wlasnie Dom Pomocy Społecznej w Jedliczu? 🙂

Do obiektywnego
Do obiektywnego
Odpowiedź do  obiektywny
2 lat temu

DPS to lokalizacyjna porażka. Koszty funkcjonowania znacznie obciąża budżet. Coś musi robić. Szkoła w Dobieszyn ie to nic wielkiego. Gminy teraz budują nie takie obiekty. Patrz np gm. Rymanów. Tak że nie przesadzaj ie z tym inni robią zdecydowanie więcej.

roman
roman
Odpowiedź do  Miejscowy
2 lat temu

….uważasz, ze miasto jest czyste i schludne, uważasz, że przepłacenie za działkę nienadającą się na nic więcej jak na parking i szalety miejskie jest oznaką gospodarności i świadczy o profesjonalnym zarządzaniu zasobami finansowymi gminy, uważasz, że działania na rzecz ściągania inwestorów, a tym samym powstawanie dodatkowych miejsc pracy, uważasz, że traktowanie Radnych (będących re prezentatami mieszkańców) jako nieuków i leni jest czymś pozytywnym? – dobry, mądry włodarz nigdy nie powinien na to sobie pozwolić…. gratuluję. A co do mojej troski o emeryturę to pozwól, ze sa ten problem rozwiąże……..masz rację, ze zajechało, ale Twoim brakiem kultury i trzeźwością patrzenia na sprawy miasta i gminy.

Piotrek
Piotrek
Odpowiedź do  roman
2 lat temu

Roman, to jaka jest ta prawidłowa ścieżka rozwoju?

Gargamel
Gargamel
Odpowiedź do  roman
2 lat temu

Roman, co Ci się chłopisko stało?

Wiesia
Wiesia
2 lat temu

Aha jeszcze jedno. Nie tzw. wotum zaufania, tylko zgodnego z ustawą, wymaganego wotum zaufania, do sprawowania władzy zgodnie z wolą mieszkańców. Trzeci rok z rzędu nie otrzymała wotum, a do tego dochodzi brak absolutorium. Tak na marginesie. Jak ktoś się nie nadaje, to się nie nadaje. Czego tu nie rozumieć?

Gargamel
Gargamel
Odpowiedź do  Wiesia
2 lat temu

no to dlaczego radni nie podjęli uchwały dotycz. referendum z powodu zgodnego z ustawą, wymaganego wotum zaufania choć mogli to zrobić wcześniej niż z powodu absolutorium?

Ostatnio edytowane 2 lat temu przez Gargamel
Wiesia
Wiesia
Odpowiedź do  Gargamel
2 lat temu

Bo się JU ciągała z nimi po sądach. Podważała prawomocność podjętych uchwał. Sąd uznał je za prawomocne, Jolnata przegrała i jest referendum.

Wiesia
Wiesia
Odpowiedź do  Gargamel
2 lat temu

A jak Ty Gargamelu możesz edytować swoje wpisy? :)))) Oj

Gargamel
Gargamel
Odpowiedź do  Wiesia
2 lat temu

każdy może edytować, nie potrafisz to się zapytaj pryncypała jak się to robi

Wiesia
Wiesia
Odpowiedź do  Gargamel
2 lat temu

Jolantę niby? Ja nie jestem jej podwładną

Antek z Jaszczwi
Antek z Jaszczwi
2 lat temu

Na sesji nie ma JU i już jest spokój, bez nerwów . Tak trzymać. Niech mieszkancy widzą że może być spokojnie

Wiesia
Wiesia
Odpowiedź do  Antek z Jaszczwi
2 lat temu

Ja ogólne jestem zwolennikiem zastępcy Filipa i mam nadzieję, że będzie startował w wyborach na burmistrza. On chyba jedyny jest w stanie wygrać z obecną burmistrz.

Do Wiesi
Do Wiesi
Odpowiedź do  Wiesia
2 lat temu

Jak nie ma Urbanik to Filip zachowuje się przyzwoicie. Mam nadzieję że nie ma drugiego oblicza.

Wiesia
Wiesia
Odpowiedź do  Do Wiesi
2 lat temu

On jest dużo lepszy, mało tego da się z nim porozmawiać, odbiera telefony, to jest człowiek bliższy ludzi.

Antek z Jaszczwi
Antek z Jaszczwi
2 lat temu

Ginalska opowiada bzdety . Co ta kobieta ma w głowie ?

- Reklama/ogłoszenie -
- Reklama/ogłoszenie -
- Reklama/ogłoszenie -
← PRZEJDŹ NA
33
0
Po przeczytaniu: Dodaj swój komentarz. Podziel się opinią!x
X
X
X
X