XIX sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

0

AKTUALIZACJA: Trwa przerwa w obradach. Sesja zostanie wznowiona 3 grudnia o godz. 9:00.

Trwają obrady XIX sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jedliczu. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo oraz do dyskusji.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Zatwierdzenie protokołu Nr XV/2019 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniach 22-23 sierpnia 2019 r.
5. Zatwierdzenie protokołu Nr XVI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 września 2019 r.
6. Zatwierdzenie protokołu Nr XVII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 3 października 2019 r.
7. Informacja Burmistrza z działalności za okres od ostatniej sesji Rady.
8. Interpelacje i zapytania radnych /w formie pisemnej/.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Jedlicze.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania własnego Powiatu Krośnieńskiego pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec-Jedlicze, Potok w miejscowości Jedlicze”.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu oraz budowie połączenia ciągów pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka w km 226+591 pomiędzy miejscowościami Krosno i Potok.
13. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXXIX/462/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie powierzenia Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu zadań własnych Gminy Jedlicze o charakterze użyteczności publicznej.
14. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/108/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 3 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2020 rok na realizację Projektu pn. „Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno”.
15. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/93/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 1 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2020 rok na realizację Projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla”.
16. Przyjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie pn. „Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów zielonych oraz odbiór, transport i zagospodarowaniu odpadów komunalnych segregowanych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jedlicze”.
17. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2019 rok.
18. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2019 – 2024.
19. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
20. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Samorządowy Żłobek w Jedliczu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze.
21. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jedlicze do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
22. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
23. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w trybie przetargowym.
24. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat.
25. Informacja z wykonania budżetu Gminy Jedlicze za I półrocze 2019 r.
26. Informacja z realizacji zadań oświatowych w Gminie Jedlicze.
27. Wolne wnioski.
28. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
29. Zakończenie sesji.

Jaką reakcję wywołał u Ciebie ten artykuł? Oceń jak czujesz!
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Teraz wyświetlam Ci komentarze do fragmentów artykułu
Zobacz wszystkie komentarze
KijanoRyś
KijanoRyś
4 lat temu

Radni z Jedlicza walczą o inwestycje w Dobieszynie, szkoda że takiej zaciętości nie obserwowaliśmy w przypadku ulicy Naftowej.

Gminny mieszkaniec
Gminny mieszkaniec
Odpowiedź do  KijanoRyś
4 lat temu

Ddokładnie – układy i układziki. Ciekawe co dziura obiecał za poparcie tej inwestycji???

Gminny mieszkaniec
Gminny mieszkaniec
4 lat temu

Idą święta, mam nadzieję że będzie jeszcze jakaś rad W grudniu bo chciałbym szopkę na żywo zobaczyć!!!

KijanoRyś
KijanoRyś
4 lat temu

Radni z Jedlicza walczą o inwestycje w Dobieszynie, szkoda że takiej zaciętości nie obserwowaliśmy w przypadku ulicy Naftowej.

Gminny mieszkaniec
Gminny mieszkaniec
Odpowiedź do  KijanoRyś
4 lat temu

Ddokładnie – układy i układziki. Ciekawe co dziura obiecał za poparcie tej inwestycji???

Gminny mieszkaniec
Gminny mieszkaniec
4 lat temu

Idą święta, mam nadzieję że będzie jeszcze jakaś rad W grudniu bo chciałbym szopkę na żywo zobaczyć!!!